Program „Pierwsza Praca” w PPUH Rodex Sp. z o.o.

Program ten jest skierowany do ludzi młodych. Celem programu jest zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia oraz zdobycie doświadczenia zawodowego.

 

Uczestnicy programu „Pierwsza Praca” zdobywają doświadczenie zawodowe, oraz uzyskują możliwość podjęcia pracy.

 

Programem objęte są osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego np. studenci ostatniego roku studiów, absolwenci wyższych uczelni.


Preferowane wydziały i kierunki studiów: budownictwo i inżynieria środowiska

Ogólne zasady organizacji stażu:

1. PPUH Rodex Sp. z o.o. na swojej stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń wyższych uczelni zamieszcza informację o możliwości odbycia stażu w firmie celem uzyskania doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie w zależności od potrzeb firmy.


2. Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych w firmie CV i listów motywacyjnych.


O warunkach uczestnictwa w programie decyduje Zarząd firmy w trakcie rozmów kwalifikacyjnych uwzględniając posiadane kwalifikacje oraz średnią ocen za ostatni okres nauki.